No.4 SBD: 004
Điểm bình chọn: 2
SBD: 001
Điểm bình chọn: 3
SBD: 003
Điểm bình chọn: 3
SBD: 007
Điểm bình chọn: 2
No.5 SBD: 005
Điểm bình chọn: 2
No.6 SBD: 002
Điểm bình chọn: 1